Privacyregelement

Fysio-Brielle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder onder andere:

 • WGBO
  Aan de basis van alle gezondheidszorg ligt de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Hierin zijn onder andere uw rechten op inzage in het medisch dossier én de plichten van de zorgverlener tot privacy en geheimhouding van medische gegevens opgenomen.
 • AVG
  Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • ZVW, AWBZ en WMG
  In de zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet marktordening gezondheidszorg zijn onder andere de vastgelegd welke wettelijk bepaalde persoonsgegevens de zorgverlener verplicht is door te geven aan de zorgverzekeraars om declaraties af te handelen of machtigingen te verkrijgen.

Als Fysio-Brielle zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft. Bent u vrij om contact met ons op te nemen.